มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมโครงการสร้างแกนนำผู้ปกครองในการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)

เมื่อวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดอบรมโครงการสร้างแกนนำผู้ปกครองในการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ให้กับครอบครัวเด็กพิการ 12 ครอบครัว ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเด็กพิการ มีความรู้ และทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์จากสมาคมโอซ้าก้าโดสะโฮ โซไซตี้ ประเทศญี่ปุ่น 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากร


ย้อนกลับ