มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมอาชีพ ‘เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม’ ช่วยคนพิการแบบ New Normal

ด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับตัวและแสวงหาความรู้ด้านอาชีพใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

ดังนั้นทาง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จึงได้จัดอบรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดอบรมฯ จำนวน 4 วิชาชีพ ได้แก่ การแปรรูปเห็ดนางฟ้า การเพ้นท์แก้ว การเย็บปักผ้า และการจัดดอกไม้สด ให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก และเพื่อเป็นการต่อยอด สร้างอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถประกอบอาชีพวิถีใหม่ได้

ทั้งนี้ นางจิตรา กล่าวว่า พก. ได้จัดอบรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู่ชีวิตวิถีใหม่ หลักสูตรวิชาชีพการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม ซึ่งเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลาสวยงามและเพาะพันธุ์พรรณไม้น้ำ โดยมีวิทยากรจากสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง และมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการจาก 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ซึ่งการบูรณาการการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ที่เป็นผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021457&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/175460


ย้อนกลับ