มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมหลักสูตร “สวนบำบัดพื้นฐาน” ระยะที่ 2 ระว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดอบรมหลักสูตร “สวนบำบัดพื้นฐาน” สำหรับเด็กพิการ และครอบครัวเด็กพิการ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (อปท./อบต.) ระยะที่ 2 ระว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ กนรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ย้อนกลับ