มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมหลักสูตร “สวนบำบัดพื้นฐาน” ระยะที่ 1 ระว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดอบรมหลักสูตร “สวนบำบัดพื้นฐาน” สำหรับเด็กพิการ และครอบครัวเด็กพิการ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (อปท./อบต.) ระยะที่ 1 ระว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 ณ กนรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ย้อนกลับ