มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย “กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการนวดไทย”

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ สมาคมเพื่อคนพิการแห่งประเทศไทยจัดอบรมความรู้ด้านการนวดไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยรอบครัว ให้กับผู้ดูแลเด็กพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จำนวน 20 ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) วิทยากรโดย ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก วิชา  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการนวดไทย

IMG_7859 IMG_7860 IMG_7861 IMG_7871


ย้อนกลับ