มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย “เส้นประธานสิบ”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ สมาคมเพื่อคนพิการแห่งประเทศไทยจัดอบรมความรู้ด้านการนวดไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยรอบครัว ให้กับผู้ดูแลเด็กพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จำนวน 20 ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) วิทยากรโดย  อ.กรกมล  เอี่ยมธนะมาศ วิชา เส้นประธานสิบ

IMG_6253 IMG_6254 IMG_6259 IMG_6266 IMG_6285


ย้อนกลับ