มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการเทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการกิจกรรมสวนบำบัดจากธรรมชาติสู่การบำบัดขั้นพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟูเด็กพิการ ให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการ 15 ครอบครัว รวม 35 คน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการนำธรรมชาติมาบำบัดและพัฒนาเด็กพิการทั้งทางด้านร่างกาย สังคมและ อารมณ์ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวนบำบัดจากธรรมชาติสู่การบำบัดขั้นพื้นฐาน

S__5111870 S__5103707 S__5103704 S__5103695 S__5103669 S__5103657 S__5087259


ย้อนกลับ