มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ในวันที่ 24-29 ธันวาคม 2559

8fมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ อบรมการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ให้กับผู้ปกครองเด็กสมองพิการ  ในวันที่ 24-29 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายห้วยน้ำใส จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการฝึกการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) จากสมาคม Osaka Dousa – Hou Society จากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 ท่าน
และในค่ายครั้งนี้มีผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เข้าร่วมค่ายครั้งนี้จำนวน  65 คน การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ) เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวที่มีการสอดประสานความตั้งใจความพยายาม ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านการทรงตัวได้ดีและมีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง


ย้อนกลับ