มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) วันที่ 24 – 29 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 24 – 29 ธันวาคม 2562 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ให้แก่ครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 17 ครอบครัว โดยครั้งนี้มีวิทยากร จากไทยและญี่ปุ่น จำนวน 8 คน (ไทย 2 คน, ญีปุ่น 6 คน) ทีมอาสาสมัครดูแล จำนวน 4 คน และล่ามอาสาแปลไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 5 คน มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาฟื้นฟูเด็กพิการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 24 รวมจำนวน 34 ครั้ง


ย้อนกลับ