มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบต.ตาขันเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ดูแลคนพิการ

นายบุญส่ง วรสวาสดิ์ รองนายกอบต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นำคณะ อสม.และผู้ดูแลคนพิการ ศึกษาดูงานศูนย์บริการคนพิการสิรารมย์ จ.ระยอง เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างถูกต้อง

นายบุญส่ง วรสวาสดิ์ รองนายก อบต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นำคณะ อสม.และผู้ดูแลคนพิการ ต.ตาขัน เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการคนพิการสิรารมย์ จ.ระยอง ตามโครงการ “ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการผู้พิการ การฝึกอาชีพและการจัดหางาน การจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะสำหรับผู้พิการ” เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำความรู้มาใช้พัฒนาคนพิการในชุมชน รวมถึงการเข้าถึงสิทธิที่ผู้พิการควรได้รับตามมาตรฐานการพัฒนา และสงเคราะห์ผู้พิการ

นายบุญส่ง กล่าวว่า การดูแลผู้พิการต้องเริ่มด้วยจิตที่เป็นอาสาอย่างบริสุทธิ์ จะทำให้ภารกิจการดูแลคนพิการลุล่วงทั้งยังเป็นงานที่ต้องการพลังใจสูงด้วย ต้องใช้พลังในการถ่ายทอดความบริสุทธิ์ใจผ่านการกระทำที่เป็นการดูแลและฟื้นฟูศักยภาพคนพิการในพื้นที่ ศูนย์สิรารมย์เป็นตัวอย่างที่ดีในความเข้มแข็งของครอบครัวผู้พิการที่รวมกลุ่มกันเพื่อฟื้นฟูชีวิตทุกมิติ มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนเป็นขั้นตอนชัดเจน

ดร.เสาวนีย์ วิยะบุญ ผอ.ศูนย์สิรารมย์ กล่าวว่า ศูนย์สิรารมย์เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 59 ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการคนพิการ จ.ระยอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระยอง มีผลงานด้านการฟื้นฟูศักยภาพผู้พิการตั้งแต่การฟื้นฟูร่างกาย ปรับสภาพจิตใจ การพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการศึกษา และอาชีพของผู้พิการ อย่างต่อเนื่อง การดูแลและช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี การอบรมเลี้ยงดูและฝึกสอนให้ผู้พิการได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะเป็นกำลังใจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021940&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/article/810397


ย้อนกลับ