มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

หลักสูตรการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการในชุมชน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการในชุมชน เพื่อ ส่งเสริมการคืนสู่ครอบครัวและชุมชนของคนพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (เดิมเรียกว่าสถานสงเคราะห์) โดยจัดในระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

มีวิทยากรจากองค์กร MINDA ออสเตรเลีย และวิทยากรชาวไทย เนื้อหาเน้นการเตรียมความพร้อมให้ครอบครัว และชุมชนเพื่อรองรับคนพิการที่พร้อมและสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างรวมถึง คนพิการ รวม   60 คน


ย้อนกลับ