มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ส.ส.ยะลา แนะทบทวนเพิ่มงบฯเยียวยา “ครู-บุคลากร” พื้นที่ชายแดนภาคใต้

“อาดิลัน” ส.ส.ยะลา ฝากรัฐทบทวนเพิ่มงบฯเยียวยาครู-บุคลากร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชายแดนภาคใต้ รวมทั้งค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในพื้นที่ด้วย

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 ที่รัฐสภา นายอาดิลัน อาลีอีสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 ว่า งบประมาณในปี 2564 ถือเป็นงบประมาณที่มีการจำกัด ซึ่งนอกจากจะนำมาใช้ตามแผนงานที่วางเอาไว้แล้ว ยังต้องนำมาใช้ในการฟื้นฟูประเทศช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรดูแลพี่น้องประชาชน และงบประมาณเพื่อพัฒนาบูรณาการเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องมีการปรับลดงบประมาณของทุกหน่วยงาน แต่ขอให้รัฐบาลทบทวนในการตั้งงบประมาณบางส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะมีการบริหารจัดการเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ แล้วยังมีมิติของความมั่นคงที่จะต้องจัดการบริหารควบคู่กันไป ซึ่งหลายเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้องขอให้มีการจัดสรรงบประมาณ แต่ก็ยังไม่ปรากฏในงบประมาณปี 2564 โดยได้ยกตัวอย่าง คือ งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักปลัด โดยแม้จะจัดสรรงบประมาณที่จัดให้สำนักปลัดจำนวนประมาณ 148,000 ล้านบาท แต่ได้มีการตัดงบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาครู บุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมากจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ขอไว้เพียง 384 ล้านบาท ใช้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และคนกลุ่มนี้มีจำนวนไม่ถึง 200 ครอบครัว ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ

นายอาดิลัน กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 ม.ค.56 ได้เห็นชอบให้มีการจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาครูและบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ โดยให้ย้อนหลังไปถึง วันที่ 1 ม.ค.47 ในการจัดสรรเงินให้หักกลบกับเงินที่ได้รับแล้วในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อคน ที่เสียชีวิตหรือพิการตามเงื่อนไข แต่ภายหลังที่มีมติดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลายส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล การได้รับเงินเยียวยา หลักเกณฑ์ในการจ่าย และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวในปี 62 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจัดสรรเงินดังกล่าว ดังนั้นจึงอยากเสนอให้รัฐบาลทบทวนงบประมาณในส่วนนี้ด้วย

นายอาดิลัน ยังอภิปรายถึงงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานในพื้นที่ แต่มีงบประมาณในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประมาณ 23 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรรเพียง 8 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากใ้ห้จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพราะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีส่วนในการขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมั่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอาดิลัน กล่าวต่อว่า ยังอยากให้มีการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนา ซึ่งแม้ตามโครงสร้างการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานราชการจะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีการเปิดสอนหลักสูตรสามัญควบคู่ไปกับการสอนศาสนา เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพูดภาษาไทยได้ โดยผ่านการสอนหลักสูตรสามัญ แต่กลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนให้กับบุคลากรในส่วนนี้ และมีการเรียกร้องมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ

นายอาดิลัน กล่าวอีกว่า ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จะเกิดสันติภาพได้นั้น เมื่อความยุติธรรมปรากฏไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมมือกับราชการได้ หากว่าประชาชนยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม จึงฝากประธานสภาฯผ่านไปยังฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาทบทวนจัดสรรงบประมาณ ลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความเหมาะสม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021295&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/politic/1881289


ย้อนกลับ