มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สุโขทัยเปิดสภาพรรคประชาชนปฏิรูป

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป มอบหมายให้พลเอกลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป จัดการประชุม ชี้แนวทางและวิธีการดำเนินงานของสภาประชาชนปฏิรูปจังหวัดสุโขทัย ที่โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน พร้อมวางแนวทาง และประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาชนปฏิรูปว่าจะดำเนินการตามอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค ซึ่งมุ่งมั่นให้เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง โดยประชาชนผู้มีจิตสาธารณะที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน เพื่อผลักดันเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนในการปฏิรูป และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในแต่ละจังหวัด และให้พรรคเป็นองค์กร

สาธารณประโยชน์ระดับชาติ ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นพรรคระบบใหม่ปราศจากการให้อามิสสินจ้างใดๆ ดำเนินการด้วยความเปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือของประชาชนเพื่อมุ่งสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมให้แก่สังคมโดยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สำหรับนโยบายการดำเนินการเป็นรูปในด้านอื่นๆให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด้านต่างประเทศ ด้านป้องกันประเทศรวมถึงการดูแลสิทธิของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

โดยในวันนี้ในที่ประชุมได้คัดเลือกให้นายนิกร บุญรอด เป็นประธาน สภาประชาชนปฏิรูปจังหวัดสุโขทัย มีรองประธาน 3 คนได้แก่ นายณัฐนนท์ คาดหมาย นางณรัชอร บุญรอด นายเทวัญ เชื้อฉลาด และ มีเลขานุการสภาประชาชนปฏิรูปจังหวัดสุโขทัยคือนางสาวอรพิน หริมเทพาธิป และนางสาวพิณทิพย์ มังคะตาเป็นรองเลขาฯพรรค เพื่อทำหน้าที่ในจังหวัดสุโขทัยต่อไป

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/politic/130306


ย้อนกลับ