มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ยื่นขอใช้สิทธิโดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ

นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นขอใช้สิทธิกับ สจก.1 โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ จำนวน 1 ราย คือ นายสุวิจักขณ์ นามสีฐาน โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง

สำหรับมาตรา 35 ทางเลือกตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข สามารถเลือกดำเนินการได้ 7 วิธี คือ 1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ และ 7.ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

ทั้งนี้ บทบาทของกรมการจัดหางาน คือ การให้บริการจัดหางานแก่คนพิการ รับแจ้งการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พิจารณาคำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (มูลค่า สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย) ซึ่งสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 35 มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด การทำสัญญาของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พุทธศักราช 2528 และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิ์ต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากคนพิการเสียชีวิต สิทธิ์นั้นถือเป็นการสิ้นสุด

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022073&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2XzLG5r


ย้อนกลับ