มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สอศ.เร่งหาแนวทางเพิ่มสนับสนุนผู้พิการและเด็กพิเศษเรียนอาชีวศึกษา

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของคนพิการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่มีความบกพร่อง หรือความพิการ และพิการซ้ำซ้อน ต้องใช้ความอดทน และความพยายามเป็นอย่างมาก ในการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2564 สอศ.จึงเตรียมการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ต่อไป

ดร.อรรถพล กล่าวต่อว่า ในส่วนของการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ ที่ สอศ. ได้เตรียมหารือ จะประกอบด้วย 3 กลุ่มรายการ ได้แก่ 1.กลุ่มรายการค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนล่ามภาษามือ หรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 2. กลุ่มรายการค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาและ 3.กลุ่มรายการสวัสดิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักผู้เรียน และค่าพี่เลี้ยงดูแลหอพักสำหรับผู้เรียนประจำซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาหาและจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอของบประมาณการสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไปซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้พิการและเด็กพิเศษให้ได้เรียนได้เข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาในสายอาชีพตามที่ต้องการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0068&postid=0022191&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/education/news_2562078


ย้อนกลับ