มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

‘สอศ.’ ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอาชีพ-มีงานทำ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีผู้เรียนพิการทั้ง 9 ประเภทความพิการ ศึกษาอยู่ในระบบจำนวน 1,200 คน เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการ จำนวน 50 คน

นายอรรถพลกล่าวต่อไปว่า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา มีมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพเดียวกันกับผู้เรียนปกติ และสิ่งที่สำคัญคือ ครูผู้สอนต้องมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเกิด Memory Skills เพื่อให้ผู้เรียนพิการ เกิดการเรียนรู้ มีทักษะ นำไปสู่การมีอาชีพ และมีงานทำ เป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ต้องช่วยกันพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเร่งด่วน สำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนพิการ ได้เชื่อมโยงสถานศึกษาของทั้ง สอศ. และ สพฐ. ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เชื่อมโยงกับโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เชื่อมโยงกับโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล และวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เชื่อมโยงกับโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล โครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2564 ที่ โรงแรมโมราจ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0068&postid=0022390&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/education/news_2641801


ย้อนกลับ