มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สมาคมสภาฯ คนพิการบุกคลังร้องขอเงินเยียวยา 5 พันบาท 3 เดือน

สมาคมสภาคนพิการ บุกกระทรวงการคลัง ยื่นหนังสือเรียกร้องขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19” รวม 5 ข้อ โดยเฉพาะเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท 3 เดือน

วันนี้ (24 เม.ย.) เมื่อเวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าประตู 4 กระทรวงการคลัง นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายกฎหมายและมนุษยชน และกลุ่มตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย,  สมาคมผู้ปกครองคนพิการ และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่องขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19” รวม 5 ข้อ

1.ขอให้รัฐบาลปรับปรุงมาตรการฯระยะ 2 โดยเฉพาะเงินชดเชยรายได้แก่คนพิการทุกคน รายละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท) ที่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการที่มุ่งเน้นการคัดครองคนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือออก มาเป็นวิธีการที่จะทำให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด

  1. ให้รัฐบาลสร้างหลักมาตรการดูแลและเยียวยา ระยะ 3 พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด จะต้องมีการวางแผนใช้งบประมาณเหล่านั้น ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โปร่งใส่ โยเฉพาะกลุ่มคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้ถ้วนหน้า ทั่วถึง  สะดวก  รวดเร็ว และต่อเนื่อง  รวมทั้งองค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตามมาตรการ  แผนงาน และโครงการดังกล่าว
  2. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วยให้ใช้ฟรี
  3. ให้ทางรัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้ จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ และ 5.ของให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติ โดยการโอนเงินจากกองทุนคนพิการ ให้คนพิการที่มีบัตรทุกคน คนละ 1,000 บาทโดยเร็ว

ต่อมาเวลา 09.00 น. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ลงมารับหนังสือจากตัวแทนผู้พิการ พร้อมกับกล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 เม.ย. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มีการประชุมกัน และหารือการช่วยเหลือกลุ่มคนเปาะบาง รวมทั้งคนพิการ คนไร้บ้าน ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคม

ขอบคุณ : https://www.komchadluek.net/news/hotclip/428518


ย้อนกลับ