มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สปสช.เทงบช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุข กรณีติดโควิด-19 จากการดูแลผู้ป่วย


สปสช.อัดงบช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหากติดโรคโควิด-19 จากการดูแลผู้ป่วย เสียชีวิตจ่ายไม่เกิน 4 แสนบาทสูญเสียอวัยวะพิการได้ไม่เกิน 2.4 แสนบาท เจ็บป่วยได้ไม่เกิน 1 แสนบาท

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน สปสช.ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกท่านซึ่งปฏิบัติงานอย่างหนักในการรับมือกับการระบาดดังกล่าวและขอร่วมฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐในประเทศไทยติดโรคโควิด-19 จากการให้บริการผู้ป่วย

เลขาธิการ สปสช.กล่าวต่อว่า สปสช.ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว ตลอดจนมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก และพร้อมจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่บุคลากรที่ติดโรคโควิด-19 จากการให้บริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษา และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวอีกว่า ตามประกาศฯ ดังกล่าวในหมวดที่ 5 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ข้อที่ 29 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ 3 กรณี ประกอบด้วย 1. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท และ 3. กรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท

เลขาธิการ สปสช.กล่าวด้วยว่า หากเกิดกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้รับความเสียหายหรือติดโรคโควิด-19 จากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ หรือหน่วยบริการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย ซึ่งในแต่ละสำนักงานสาขาเขตพื้นที่จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นผู้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020817

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1803851


ย้อนกลับ