มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“สถานีกลางบางซื่อ”ผู้พิการยังเดินทางไม่สะดวก!!

สมาคมสภาคนพิการฯ ขอลงพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ประเมินความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ หลังพบยังมีอุปสรรคในการเดินทางที่จำเป็นต้องปรับปรุง ทั้งขาดทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ป้าทาง วอนกรมรางจัดพื้นที่ภายในสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยว่า ได้หารือประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและประเด็นอื่นๆ ในระบบขนส่งทางราง โดยสมาคมสภาคนพิการฯ มีข้อเสนอขอให้ ขร. รับไปพิจารณาให้การอนุเคราะห์ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. ขอสำรวจพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ร่วมกับผู้แทน ขร., การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อประเมินความพร้อมด้านการจัดสภาพกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีและบริเวณเชื่อมต่อก่อนเปิดให้บริการ

นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า ทางสมาคมฯ ได้สำรวจบริเวณทางเข้าออกสถานีเบื้องต้นพบว่า ยังมีปัญหาในการเดินทางสำหรับคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เช่น การขาดทางลาดบริเวณทางเท้าเชื่อมต่อเข้าสถานีเป็นอุปสรรคในการสัญจรของคนพิการ ระบบป้ายสัญลักษณ์ และป้ายแนะนำทางในบางจุดยังไม่ได้ติดตั้งสร้างความสับสนแก่ผู้เดินทาง ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันได้ใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทาง ขร. จะประสาน รฟท. และสมาคมสภาคนพิการฯ เพื่อกำหนดนัดหมายการลงสำรวจที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป

2. เสนอให้อบรมทักษะการบริการ และให้ช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารกลุ่มคนพิการแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามหลักสากล เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางกลุ่มดังกล่าว โดยสมาคมสภาคนพิการฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุนวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 3.เสนอให้ ขร. พิจารณาให้การสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ โดยผลักดันให้พิจารณาจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า เพื่อให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของคนพิการ ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแรงงานคนพิการให้สามารถมีช่องทางในการประกอบอาชีพ ซึ่ง ขร. จะประสานข้อมูลจากสมาคมสภาคนพิการฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายกิตติพันธ์ กล่าวอีกว่า 4. เสนอให้จัดทำสื่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ เช่น การแปลภาษามือ หรือสื่อที่คนตาบอดสามารถรับรู้ได้ เพื่อให้คนพิการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ขร. หรือหน่วยงานภาคคมนาคมอื่น โดยทางสมาคมสภาคนพิการฯ ยินดีในการบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำสื่อต่างๆ ร่วมกับ ขร. 5. เสนอให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Information center) ภายในสถานี เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และสามารถให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารกลุ่มคนพิการ ซึ่งมีอุปสรรคในการเดินทางมากกว่าคนกลุ่มอื่น

นายกิตติพันธ์ กล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ขร. ดำเนินการประสานสมาคมสภาคนพิการฯ ในรายละเอียดเพื่อให้การอนุเคราะห์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเน้นย้ำให้การดำเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของ ขร. ให้คำนึงถึงกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นคนพิการแต่ละประเภทให้สามารถเข้าถึง และใช้บริการระบบขนส่งทางราง ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เท่าเทียมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0072&postid=0022700&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/economic/851458


ย้อนกลับ