มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย

IM8

ที่มา: https://dep.go.th/sites/default/files/files/news/Report_PWDS_June2559.pdf


ย้อนกลับ