มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ฯ จำนวน 16 ครอบครัว โดยเด็กได้รับบริการการฝึกการเคลื่อนไหวและเสริมทักษะการเข้าสังคม อีกทั้งผู้ปกครองได้รับความรู้และวิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการโดยนักกายภาพบำบัดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ นครศรี ฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565


ย้อนกลับ