มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะตกแต่งกล่อง

กิจกรรมศิลปะตกแต่งกล่องในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

IMG_2349 IMG_2350 IMG_2351 IMG_2355 IMG_2367 IMG_2370 IMG_2380


ย้อนกลับ