มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ภาคเรียนที่ 1

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียน 6 นายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวนิรัชรา ศุภชนานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักศึกษา ผู้ปกครอง ในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่น และยังได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆ นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ครูผู้สอน หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา รวมทั้งครูผู้มีเกี่ยวข้อง ยังได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาด้วยความยินดี รวมทั้งได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของหลักสูตร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักศึกษาควรจะได้รับ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และเมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ดังนี้1.แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ 2.แผนกวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง 2 สาขาวิชานี้ เปิดรับนักศึกษาพิการ (ทางด้านการเคลื่อนไหว) และนักศึกษาปกติ ซึ่งวิทยาลัยฯ ยังเป็น ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ Disability Support Services (DSS) ซึ่งบริการสนับสนุนทางการศึกษาเพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษาพิการ (ทางด้านการเคลื่อนไหว) เป็นศูนย์เดียวในภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนักเรียนนักศึกษาที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนนักศึกษาปกติ โดยลดอุปสรรคซึ่งข่อจำกัดด้านโอกาสของนักเรียน นักศึกษาพิการ และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษาพิการการ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีอาชีพ มีงานทำ

ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาทั้งพิการและปกติที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครเข้าเรียน(เพิ่มเติม) พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานในการรับสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 4 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 4 ฉบับ สำเนาบัตรคนพิการ 4 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนบิดา(พ่อ) 4 ฉบับ และมารดา (แม่) 4 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน (พ่อ) 4 ฉบับ และมารดา (แม่) 4 ฉบับ นักศึกษาพิการเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และมีทุนการศึกษามอบให้ (สำหรับผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้)

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021333&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1399108/


ย้อนกลับ