มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิทยากรให้ความรู้พื้นฐานการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 ผู้จัดการฝ่ายฯ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และตัวแทนจากชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) แก่กลุ่มเป้าหมายครอบครัวสตรีพิการ เด็กพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 80 คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาวะทางร่างกายที่เหมาะสมแก่สตรีพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้อนกลับ