มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิทยากรฝึกอบรม “หลักสูตรสวนบำบัดพื้นฐานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  และกรรมการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม “หลักสูตรสวนบำบัดพื้นฐานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ”ให้กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในชุมชน (อพมก.) ของเทศบาลตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 50 คน ณ นิณีการ์เดน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อนำความรู้ในเรื่องสวนบำบัดไปใช้ในการบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่ในภาวะทุกข์ยากเดือนร้อนซึ่งอยู่ในความดูแลให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ


ย้อนกลับ