มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“วัลลภ” เสนอโมเดลช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง กทม.-ตจว. ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ภาวะโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนระดับล่างหนักมาก โดยเฉพาะคนไร้ที่พึ่ง คนชราที่อยู่ในชุมชนแออัด คนป่วยติดเตียงทั้งหลาย และคนพิการอีกจำนวนมากมาย จึงมีข้อเสนอดังนี้

1. ในต่างจังหวัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนั้น ให้ใช้ฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหลักในการเข้าถึงตัวตน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาสังคมจังหวัดให้การสนับสนุน

2. ในกรุงเทพมหานคร ต้องอาศัยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร วัด และองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันรุกช่วยถึงคนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ

ทั้งนี้ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยคนเหล่านี้ได้มาก ทันการณ์ และเป็นรูปธรรม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020879&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/145847


ย้อนกลับ