มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วอน ร.ร.เตรียมพร้อมอุ้มเด็กพิการออกกลางคัน

นายกฤษณ์พงษ์ เตชะพลี เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าว แสดงความคิดเห็นตอนหนึ่งในการประชุมรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา 2 ปีต่อประชาชน ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ว่า คนพิการควรเรียนร่วมกับคนปกติ เป็นนโยบายที่ดี แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาคและการให้โอกาสทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมากฎหมายต่างๆ มีการปรับปรุงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนพิการมากขึ้น ทั้งนโยบายเพื่อคนพิการก็ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตามเมื่อลงมาระดับปฏิบัติ ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายสังคมไทย เพราะสถิตินักเรียนพิการ 9 ประเภท ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกกลางคันปีละมากกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งทำให้มีนักเรียนพิการเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาเพียง 2% ของจำนวนคนพิการเท่านั้น

นายกฤษณ์พงษ์กล่าวว่า สาเหตุที่นักเรียนพิการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องออกกลางคันนั้น เนื่องจากหลายปัจจัย ปัจจัยแรก ตัวนักเรียนพิการเองที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ ไม่สามารถเรียนหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนทั่วไปได้ เช่น เด็กออทิสติก ซึ่งควรมีหลักสูตรพิเศษหรือปรับหลักสูตรแกนกลางให้เหมาะสม เพราะมีสถิติเด็กออทิสติกออกกลางคันจำนวนมากกว่าการพิการประเภทอื่น ปัจจัยที่สองคือ ความไม่พร้อมของสถานศึกษา เช่น สถานที่ไม่เอื้อสำหรับคนพิการให้เข้าถึงได้ ก็อาจทำให้สถานศึกษาปฏิเสธการรับนักเรียนพิการเข้าเรียน ปัจจัยที่สามคือ ความไม่พร้อมของครูและบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการเป็นกรณีพิเศษ ปัจจัยที่สี่ คือ การสร้างความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนอื่นๆในโรงเรียนเพราะมีเด็กพิการจำนวนไม่น้อยที่ถูกเพื่อนแกล้ง อย่างไรก็ตามตนอยากให้สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในการรองรับนักเรียนพิการ จะได้ไม่มีปัญหาออกกลางคัน.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/
ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/local/1578048


ย้อนกลับ