มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ 5 อำเภอ (อำเภอเมือง อำเภอปากพนัง อำเภอลานสกา อำเภอบางขัน และอำเภอร่อนพิบูลย์) เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ติดตามพัฒนาการเด็ก และประเมินความพร้อมของครอบครัวที่จะเข้าร่วมอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ระหว่างวันที่ 22 – 25 ส.ค.2562 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชย้อนกลับ