มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่ให้บริการการฟื้นฟูฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่ให้บริการการฟื้นฟูฯแก่เด็กพิการด้านร่างกายจำนวน 7 ราย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการทุ่งใหญ่ โดยฝึกศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) การแนะนำวิธีการดูแลลูกที่พิการ และการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันย้อนกลับ