มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ใช้บริการและเข้าร่วมโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษา เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการและครอบครัว พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว


ย้อนกลับ