มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และตัวแทนชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรี ฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างกำลังใจครอบครัว ติดตามและประเมินพัฒนาการเด็ก แนะนำการดูแลสุขภาพ และแนะนำการฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้


ย้อนกลับ