มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการ (นครศรีธรรมราช)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการประจำเดือน มีนาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอลานสกา อำเภอท่าศาลา และอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว ประเมินพัฒนาการเด็ก แนะนำการดูแลสุขภาพ แนะนำการฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเด็กพิการ


ย้อนกลับ