มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการรายใหม่ในพื้นที่อำเภอปากพนัง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และพี่เลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ จ.นครศรี ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการรายใหม่ในพื้นที่อำเภอปากพนัง จำนวน 6 ราย เพื่อประเมินพัฒนาการและวางแผนการฟื้นฟูรายบุคคล เสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับเด็กและครอบครัว


ย้อนกลับ