มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการ

มื่อวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการ ในพื้นที่อำเภอบางขัน ลานสกา ปากพนัง หัวไทร และอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว ติดตามผลการฝึกลูกที่บ้านโดยผู้ปกครองตามโปรแกรมการฝึกรายบุคคล แนะนำการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเด็กพิการจำนวน 30 ครอบครัว

 

 


ย้อนกลับ