มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประเมินพัฒนาการ

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ จ.นครศรี ฯ หน่วยบริการทุ่งใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประเมินพัฒนาการและวางแผนการฟื้นฟูเด็กพิการ  เสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 7 รายย้อนกลับ