มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ราย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจครอบครัว ประเมินพัฒนาการ วางแผนการฟื้นฟูตามโปรแกรมการฝึกรายบุคคล ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และมูลนิธิรักษ์ไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565


ย้อนกลับ