มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเด็กพิการ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 70 ครอบครัว 252 คน ในพื้นที่อำเภอลานสกา ปากพนัง หัวไทร ร่อนพิบูลย์ เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม และอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว และนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิกสิกรไทยมอบให้ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในสถานการณ์การระบาดโควิด – 19


ย้อนกลับ