มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ

วันที่ 10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือนร้อนแก่ครอบครัว


ย้อนกลับ