มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนโครงการสร้างแกนนำผู้ปกครองการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 และผู้แทนสำนักงาน พัฒนาสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม  9 คน ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนโครงการสร้างแกนนำผู้ปกครองการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นเพื่อการฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี  2560

 

  


ย้อนกลับ