มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดย นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) ในโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะการเป็นผู้จัดหารถเข็นแก่เด็กพิการ เรื่องการพัฒนาผู้ให้บริการรถเข็นเพื่อเด็กพิการ ณ ห้องประชุมสถาบันสิรินธรฯ
T (1) T (2) T (3)


ย้อนกลับ