มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(เทศบาลเมืองปากพูน)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน) และเทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาเด็กพิการและ / หรือคนพิการตามภารกิจของสองหน่วยงานโดยตระหนักและให้ความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและ / หรือคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขย้อนกลับ