มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการแบบบูรณาการในจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการ โดยตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามแนวนโยบายการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้พิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตย้อนกลับ