มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา  คุณสุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ร่วมกับ ผู้แทนจากหน่วยงานภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ  และ เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ  ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ โดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน  ภายใต้ความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ในการพัฒนาระบบบริการเพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต่อไปในอนาคตย้อนกลับ