มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และกรรมการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลปากพูนร่วมกับคุณโนรี ฤทธิโชติ รองนายกเทศบาลเมืองปากพูน ประธานชมรมอาสาสมัครดูแลคนพิการตำบลปากพูน ผู้ดูแลคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ