มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ฯ ณ โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพ ที่ 151  เพื่อให้เด็กพิการ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการอย่างทั่วถึง  เด็กพิการได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้เรียนรู้ตามประเภทความพิการอย่างเหมาะสม มีหน่วยงาน องค์กรในชุมชน และครอบครัวเด็กพิการเข้าร่วมจำนวน 70 คน


ย้อนกลับ