มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ร่วมงานประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดบริการฯ

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ร่วมงานประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดบริการ หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านและการส่งเสริมองค์กรด้านคนพิการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดโดย มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสิรินธรฯ พก. และเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ ณ ห้องประชุม ลาเวนเดอร์ 2-3 ชั้น 3 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

และช่วงบ่ายได้ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “รูปแบบการจัดบริการ : การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ” ในการยื่นข้อเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการ ที่มีความสนใจสามารถขึ้นทะเบียนศูนย์บริการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านได้ต่อไป นับว่า งานในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงาน ของ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในการส่งเสริมให้เด็กพิการและครอบครัวได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565


ย้อนกลับ