มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2563 ซึ่งทางเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการบริการของเทศบาลเมืองปากพนัง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานเทศบาลกับชุมชนอีกด้วยย้อนกลับ