มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อความเสมอภาค
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค.65 เวลา 15.00 น. Facebook Live มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ย้อนกลับ