มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คุณสุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” ที่ได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (มอพ.2554) ระดับดีมาก จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ย้อนกลับ