มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รับทุนมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 107 คน

เด็กออทิสติกและเด็กพิการกำแพงเพชร รับทุนมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 107 คน ครอบครัวต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทูลกระหม่อมหญิง และมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ภายในบริเวณอาคารจามจุรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่มและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูการศึกษาพิเศษดีเด่นจังหวัดกำแพงเพชรปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงในพิธีนี้ว่าสืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ โดยได้ทรงเป็นประธานทุนครั้งแรกในปีการศึกษา 2550 ทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพฯมหานคร โดยในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ และในปีนี้จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ได้รับทุนจำนวน 107 คน

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มแล้วผู้ ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้แสดงความดีใจกับครอบครัวผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยขอให้นำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูการศึกษาพิเศษดีเด่น” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือก สรรหาผ่านระบบการนิเทศการศึกษาของศูนย์ศึกษาการพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของจังหวัดกำแพงเพชร เพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการประเภทใด อยู่ในสถานภาพหรือสถานะครอบครัวแบบใด ล้วนเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และในทางราชการยังให้ความสำคัญ โดยจัดตั้งหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษนี้ ทั้งยังสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรทุกอย่าง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ไปยังเด็กตัวพิการให้มากที่สุด ทั้งรูปแบบการศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาเรียนรวม และการศึกษาที่บ้าน

ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มครั้งนี้ ได้มีตัวแทนผู้ปกครองผู้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นถึงความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษา ที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องรับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับผู้ปกครองที่ต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนา ตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020491&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.komchadluek.net/news/local/410179


ย้อนกลับ